Telefon 444 7 457
AdresTOSB İhtisas OSB 1.Cad. 8/3 C Blok No:12 Çayırova - Gebze KOCAELİ

TOPLAM ENERJİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Bu bilinçle, TOPLAM ENERJİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, tedarikçi/alt işveren çalışanlarının ve yetkililerinin, sözleşmeye dayalı çalışma yapılan danışmanlar, hukuk danışmanları, sözleşme ve iş ilişkisi kapsamında kişisel verileri işlenen diğer üçüncü şahısların kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle Kişisel Verilerin Korunması Kanununda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuatta yer alan sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

İşbu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla TOPLAM ENERJİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, tedarikçi/alt işveren çalışanlarının ve yetkililerinin, sözleşmeye dayalı çalışma yapılan danışmanlar, hukuk danışmanları, sözleşme ve iş ilişkisi kapsamında kişisel verileri işlenen diğer üçüncü şahısların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Çalışan ve çalışan adaylarımızla ilgili bilgilendirmeler için web sitemizde (www.toplamenerji.com.tr) ayrı Aydınlatma Metinleri uygulamaya alınmıştır.

Online kanallarımızdan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için web sitemizde (www.toplamenerji.com.tr) Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

İşbu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, veri işleme, ilgili kişi ve veri sorumlusu kavramları KVKK’unda yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır.

KVKK’unda geçen “Kişisel Veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “Kişisel Verilerin İşlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi çalışanlar, çalışan adayları, tedarikçiler ve çalışanları, Kurumla yapılmış sözleşme kapsamındaki danışmanlar ve diğer üçüncü şahıs gerçek kişilerdir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde işlendiği ve saklandığı veri kayıt sistemini kuran ve yöneten kişi veri sorumlusudur. Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan TOPLAM ENERJİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ; veri sorumlusudur.

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu Şirket Unvanı: TOPLAM ENERJİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Telefon Numarası: 444 7 457

E-Posta: info@toplamenerji.com.tr

Adres: TOSB İhtisas OSB 1.Cad. 8/3 C Blok No:12 Çayırova – Gebze/KOCAELİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz KVKK’nun Genel İlkeleri içeren 4. Maddesi kapsamında, Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine bağlı olarak aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

Amaçlar; Üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Üye memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Mal hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Mal hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Mal hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Organizasyon ve etkinlik yönetimi, Tanıtım ve analiz çalışmalarının yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, Kurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi ve icrası, Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması, Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek.

TOPLAM ENERJİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nde işlenen verilerinizin kategorilerine göre dayandığı hukuki sebeplere aşağıda yer verilmiştir

Kimlik bilgileriniz; (Ad, soyadı, doğum tarihi, TC kimlik kartı bilgileri, TC Kimlik no, vergi no, fotoğraf),

İletişim bilgileriniz; (İkamet adresi, iş adresi, telefon, faks, e-posta adresi, KEP adresi)

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışma süreçlerinin yürütülmesi, Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, İş ortaklarıyla, tedarikçilerle ve danışmanlarla olan ilişkilerin yönetimi ve icrası, Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, tedarikçi ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla ve KVKK Md.5/2-c’ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle

Kimlik bilgileriniz, İletişim bilgileriniz ve Finansal Bilgileriniz (Vergi No, Banka Hesap No, İban): Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fatura düzenlenebilmesi ve muhasebe kaydı ve cari kart açılması amacıyla, KVKK Md.5/2-ç’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve KVKK Md.5/2-a’Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebepleriyle,

Gerekli ise hukuki işlem bilgilerinizi; yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek, ayrıca müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere çağrı merkezi ses kayıtlarını KVKK Md.5/2-f’ ‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.’

Hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

TOPLAM ENERJİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Kanunun 6. maddesinde yer alan Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ve

8. ve 9. maddeler de yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan esaslara uygun davranmaktadır.

“Kanun 5. Madde kapsamında, aşağıda belirtilen durumlarda TOPLAM ENERJİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ilgili kişilerin verilerini açık rıza almaksızın aktarılabilmektedir;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”

Özel nitelikteki verilerin aktarılabilmesi için Kanun 6. Madde de yer verilen istisnalar dışında veri sahibinin açık rızasının alınması zorunludur.

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen sınırlı amaçlarla Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Her türlü yargı makamı, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve bu kapsamda gereken hukuki altyapı oluştuğunda yurt dışına aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, sözleşmeye dayalı iş ilişkisinde olduğu danışman ve müşavirlerine, hizmet tedarikçilerine, faaliyetin getirdiği yasal zorunluluklar kapsamında kamu kuruluşları ve mevzuatla tanımlanmış diğer kuruluşlara aktarabilmektedir.